διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 1 της 29/04/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρακτικό Νο 1

Στη Μεγαλόπολη σήμερα 29/04/2015, στις 17.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020.

Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη. Στη συνεδρίαση προσήλθε αργότερα ο κ. Τ. Σημαιοφόρος.

Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι: Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκόγιαννης, Γ. Φουσέκης.

Με παρόντα 4 από τα 7 μέλη της επιτροπής η συνεδρίαση είναι σε απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

1. Επικύρωση των πρακτικών της 1ης γενικής συνέλευσης της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020 στις 20/04/2015.
2. Λογότυπο της ΤΟΠ.
3. Βελτίωση του ιστότοπου της ΤΟΠ.
4. Ορισμός υπευθύνων της ΔΕ και λειτουργία των θεματικών επιτροπών.
5. Επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 1: Επικύρωση των πρακτικών της 1ης Γενικής Συνέλευσης της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020 στις 20/04/2015.

Ο κ. Τσουκιάς ανέγνωσε το σχετικό πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2: Λογότυπο της ΤΟΠ.

Έγινε ενημέρωση ότι το ΙΕΚ Στεμνίτσας δεν μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό (απόφαση ΓΣ) καθώς και ότι ετοιμάζει μια νέα πρόταση η κα Φ. Μανιάτη. Αποφασίστηκε να δούμε στην επόμενη συνεδρίαση όλες τις υπάρχουσες προτάσεις και αν καμία δεν μας κάνει, τότε να προχωρήσουμε σε αναζήτηση επαγγελματικών προτάσεων με βαση ένα κείμενο περιγραφής του τι ζητάμε, που θα ετοιμάσει η κα Φ. Μανιάτη.

Θέμα 3: Βελτίωση της ιστοσελίδας της ΤΟΠ.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε με τη συμμετοχή και συμβολή του κ. Τ. Σημαιοφόρου. Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Διαχειριστής της ιστοσελίδας με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας ορίζεται ο κ. Τ. Σημαιοφόρος. Αναπληρωτής του με τις ίδιες αρμοδιότητες ο κ. Σ. Τζανετόπουλος.

Δομή της ιστοσελίδας:

Θα υπάρχουν δύο τμήματα:

Το ανοιχτό (κοινό, μέλη), με περιεχόμενο: τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ΓΣ και της ΔΕ, Ανακοινώσεις και Νέα, Βιβλιοθήκη / Κανονισμοί και Ονομαστικός Κατάλογος Μελών .

Το κλειστό, με περιεχόμενο: τα προσωπικά στοιχεία των μελών και τα αρχεία των θεματικών επιτροπών.

 

Ορίζονται 2 επίπεδα ασφάλειας:

Πρώτο επίπεδο με πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έχει ο Διαχειριστής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Δεύτερο επίπεδο με πρόσβαση στο ανοιχτό τμήμα της ιστοσελίδας και στα αρχεία των θεματικών επιτροπών, έχουν τα μέλη των θεματικών επιτροπών.

Θα δημιουργηθεί Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους, η οποία θα μπορεί να συμπληρωθεί και υποβληθεί είτε μέσω ιστοσελίδας, είτε συμβατικά. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΤΟΠ από εδώ και πέρα, θα συμπληρώνουν την αίτηση αυτή και η εγγραφή τους θα εγκρίνεται ή αιτιολογημένα θα απορρίπτεται από τη ΔΕ.

Στο ανοιχτό τμήμα της ιστοσελίδας της ΤΟΠ θα υπάρχει μόνο το ονοματεπώνυμο του μέλους, το επάγγελμα και η ημερομηνία εγγραφής, ενώ στο κλειστό θα υπάρχει η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του, μαζί με το επαγγελματικό προφίλ του και στοιχεία συμμετοχής στις διαδικασίες της ΤΟΠ.

Πρέπει να εξασφαλιστούν μερικές φωτογραφίες για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας και για το σκοπό αυτό ο κ. Σ. Τζανετόπουλος εξουσιοδοτείται να ζητήσει από όλα τα μέλη να στείλουν ότι έχουν σχετικό και από το υλικό αυτό εν συνεχεία να επιλέξει και αναρτήσει 5-6 χαρακτηριστικές φωτογραφίες της περιοχής.

Θέμα 4: Ορισμός Υπευθύνων της ΔΕ και λειτουργεία των θεματικών επιτροπών.

Ορίστηκαν δύο Υπεύθυνοι εργασιών της ΔΕ:

  • ο κ. Γ. Γκιουμές ως Οργανωτικός Υπεύθυνος, με καθήκον την εξασφάλιση της ομαλής και έγκαιρα προετοιμασμένης λειτουργίας της ΔΕ και της ΤΟΠ γενικότερα, και
  • η κα Φ. Μανιάτη ως Υπεύθυνη Προβολής, με καθήκον την αποτελεσματική οργάνωση και επίβλεψη ενός σχεδίου προβολής του έργου της ΤΟΠ και επικοινωνίας με τους επαγγελματίες και το κοινό της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα:

Ο/Η Οργανωτικός Υπεύθυνος, θα φροντίζει για την ενημέρωση (και εξασφάλιση της συμμετοχής) των εμπλεκομένων στις συνεδριάσεις της ΔΕ, αλλά και γενικότερα των οργάνων της ΤΟΠ μέσα από emails & sms, την εξασφάλιση χώρου και αναγκαίων υλικό-τεχνικών υποδομών. Στόχος είναι για όλες τις συνεδριάσεις, τα θέματα συζήτησης και οι σχετικές εισηγήσεις να έχουν κοινοποιηθεί τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Ο/Η Υπεύθυνος Προβολής, θα φροντίζει με οργανωμένο σχέδιο, που θα φέρνει ανά τρίμηνο στη ΔΕ για έγκριση, να υπάρχει αφ’ ενός συνεχής ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες της ΤΟΠ, με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή του σε αυτές, αφ’ ετέρου πανελλαδική προβολή του έργου της ΤΟΠ κυρίως μέσω των ΜΜΕ, των Ιστοσελίδων και των ΜΚΔ.

Στα πλαίσια των ενεργειών ενημέρωσης αποφασίστηκε να επιδιωχθούν, στο άμεσο επόμενο διάστημα, δυο συναντήσεις. Μία με τον κ. Γίδη της ΔΕΗ και μία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Για τις θεματικές επιτροπές και μετά την εκλογική διαδικασία της ΓΣ, επιβεβαιώθηκαν οι επικεφαλής τους, ήτοι για την επιτροπή Νο1 (κρατικός σχεδιασμός) ο κ. Σ. Τζανετόπουλος, για την επιτροπή Νο2 (κοινή γνώμη) η κα Μ. Καντέλη, για την επιτροπή Νο3 (επιχειρηματικός κόσμος) ο κ. Δ. Λυκόγιαννης και για την επιτροπή Νο4 (αποτύπωση πραγματικότητας) ο κ. Γ. Γκιουμές.

Σχετικά με τη λειτουργία των επιτροπών, εντοπίστηκε η μεγάλη σημασία της επιτροπής Νο3 (επιχειρηματικός κόσμος) και της σωστής οργάνωσης – καταγραφής των απόψεων / επενδυτικών σχεδίων. Προτάθηκε το έργο αυτό να γίνει με ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνουν μετά από επιτόπια επίσκεψη εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΤΟΠ, κατά προτίμηση νέοι άνθρωποι της περιοχής. Λόγω της απουσίας του Υπεύθυνου της επιτροπής, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνάντηση της ΔΕ όπου ο κ. Τσουκιάς θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία που εκείνος ακολούθησε σε μια αντίστοιχη προσπάθεια που είχε αναλάβει για λογαριασμό της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Ακόμη αποφασίστηκε να ζητηθεί η συζήτηση της ιδέας της ΤΟΠ στη διαδικασία διαβούλευσης του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθεί μεγαλύτερος αριθμός τοπικών θεσμικών παραγόντων.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα της επιτροπής Νο4 (αποτύπωση πραγματικότητας) και ο κ. Τ. Σημαιοφόρος προσφέρθηκε να συμβάλει με τη δημιουργία απλών βάσεων δεδομένων στην καταγραφή αλλά και μελλοντική διαχείριση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Αποφασίστηκε επίσης να ζητηθεί η συμβολή του Δήμου, μέσα από την ενεργοποίηση των τοπικών παρέδρων  για την παροχή τοπικών στοιχείων του πληθυσμού.

Επόμενη συνάντηση της ΔΕ

Προτείνεται η επόμενη συνεδρίαση να γίνει στις 11 ή 13 Μαΐου, στον ίδιο χώρο και ώρα. Ο κ. Γ. Γκιουμές θα συνεννοηθεί με τους απόντες για τον τελικό καθορισμό της ημερομηνίας και θα ενημερώσει όλους το συντομότερο .

Για θέματα της επόμενης συνεδρίασης προτείνονται τα παρακάτω:

1. Έγκριση πρακτικών.
2. Χρονοδιάγραμμα επιτροπών – στόχοι (εισήγηση Τσουκιάς).
3. Λειτουργία επιτροπής Νο3 (Επιχειρηματικός κόσμος).
4. Λογότυπο (παρουσίαση προτάσεων Τζανετόπουλος, Λυκόγιαννης, Μανιάτη).
5. Σχέδιο Προβολής Τριμήνου (εισήγηση Μανιάτη).

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και αυτού του θέματος στις 19.00, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: