διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1

«ΑΛΦΕΙΟΣ-ΜΑΙΝΑΛΟ 2020»

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 04/12/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Μεγαλόπολης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης. Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

Θέμα 1ο: Κατανομή αρμοδιοτήτων ΔΣ
Θέμα 2ο: Έγκριση η μη συμμετοχής στην Αρκαδία 2020
Θέμα 3ο: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων μέχρι τις γιορτές
Θέμα 4ο: Πρόσληψη νομικού συμβούλου

Παρόντες ήταν οι: Γ. Γκιουμές, Ι. Λαγός, Δ. Λυκογιάννης, Μ. Καντελη, Φ. Μανιάτη, Μ.Τσουκιάς, Κ. Φίλανδρος.

Με παρόντα 7 από τα 7 μέλη του ΔΣ,  η συνεδρίαση είναι σε απαρτία. `Επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο: Κατανομή αρμοδιοτήτων

Επιβεβαιώθηκε η τελική σύνθεσηςτου ΔΣ.

Αποφασίστηκαν:

 • Πρόεδρος: Μ. Τσουκιάς
 • Γραμματέας:  Φ. Μανιάτη
 • Αντιπρόεδρος: Δ. Λυκογιάννης
 • Ταμίας: Ι. Γκιουμές
 • Μέλη: Ι. Λαγός, Μ. Καντέλη, Κ. Φίλανδρος

Αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί  ο ταμίας Ι. Γκιουμές για την είσπραξη και πληρωμή οποιοδήποτε ποσού και την υπογραφή από μόνος του όλων των συναλλαγών με τράπεζες.

Η Μ. Καντέλη ανέλαβε δωρεάν τη λογιστική υποστήριξη του Συλλόγου για την τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Αποφασίστηκε επίσης το άνοιγμα λογαριασμού του Συλλόγου στην τράπεζα AlphaBank.

Ο Κ. Φίλανδρος ανέλαβε τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου (δελτία τύπου, επαφές με ΜΜΕ, κ.α.)

Θέμα 2o: Έγκριση ή μη συμμετοχής στην Αρκαδία 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) και του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να δημιουργήσει νέα Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία Αρκαδία 2020, στην οποία έχουμε κληθεί να συμμετέχουμε.

Κρίνουμε σκόπιμο και ωφέλιμο ο σύλλογός μας να συμμετάσχει στην ως άνω αναπτυξιακή διαδικασία που συμβαδίζει ευθέως με τους σκοπούς του και έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η φιλοσοφία αυτού προϋποθέτει τη συμμετοχή συλλόγων όπως ο δικός μας,

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του το Διοικητικό Συμβούλιο  καλείται:

 1. να εγκρίνει τη συμμετοχή του Συλλόγου μας στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
 2. να εγκρίνει τη συμμετοχή του Συλλόγου μας στη σύσταση του Δικτύου του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 3852/2010 και 741 ΑΚ.
 3. Να αποφασίσει το ποσό  συμμετοχής με το οποίο θα συμμετάσχει ο Σύλλογός μας στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 7 του καταστατικού αυτής.
 4. Να αποφασίσει τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το Σχέδιο του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυμία “ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» καθώς και τον οδηγό εκπόνησης και εφαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης ΤΑΠΤοΚ όπως αυτή εγκρίθηκε από την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου, οι προβλέψεις του οποίου είναι δεσμευτικές για τη σύσταση και λειτουργία  της υπό σύσταση εταιρίας.

Τα Μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία από όλους επισημάνθηκε ότι :

Στο υπό συζήτηση σχέδιο καταστατικού, στο άρθρο 18, η  ΕΔΠ ορίζεται από το ΔΣ ( και κατ’ ακολουθία παύεται η αντικαθίστανται τα μέλη της): η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα συνίστανται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τα ΤΑΠΤΟΚ που ορίζει ότι κανένα συμφέρον δεν πρέπει να ελέγχει την λειτουργία του Ταπτοκ .

Σύμφωνα με  το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 5 της οδηγίας : « Όποια και να είναι η νομική μορφή που επιλέγεται, η οντότητα πρέπει να είναι εν γένει αντιπροσωπευτική των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών τα οποία αφορά η στρατηγική, να είναι ανοικτή και διαφανής και να λογοδοτεί τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και στους χρηματοδότες της.

Η ακριβής ισορροπία των συμμετεχόντων εταίρων και της εξουσίας που διαθέτουν ως προς τη λήψη αποφάσεων εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες αλλά, όπως προαναφέρθηκε, βασικό χαρακτηριστικό της ΤΑΠΤΚ είναι ότι στις συμπράξεις δεν πρέπει να κυριαρχεί μία και μόνη ομάδα δημόσιων ή ιδιωτικών συμφερόντων».

Είναι ξεκάθαρο ότι οι εξουσίες που παρέχονται στο ΔΣ της εταιρίας (που αποτελείται κατά 90% από δημόσιους φορείς) σχετικά με τον ορισμό των μελών της ΕΔΠ αλλά και των αρμοδιοτήτων της, δίνουν στο ΔΣ δυνατότητα απόλυτου ελέγχου της λειτουργίας της.

Στο τελικό κείμενο του καταστατικού θα αποσαφηνιστούν  οι  αρμοδιότητες της ΕΔΠ με βάση τις αποφάσεις της τελευταίας Επιτροπής Παρακολούθηση του ΠΕΠ και θα καταστεί σαφές ότι η βασική αρμοδιότητα της ΕΔΠ είναι ο συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός για την περιοχή επέμβασης, ήτοι η σε στενή συνεργασία με τον μελετητή, η εκπόνηση του σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο σχεδιασμό όλες τις επιμέρους δράσεις, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παραγωγικού η κοινωνικού χαρακτήρα και η εν συνεχεία παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του με ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις αλλά και του ελέγχου αποτελεσματικότητας.

Είναι σκόπιμο να συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρίας και ένας εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα για την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ακόμα και εάν κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την αυξημένη συμμετοχή κάποιου εκ των ιδιωτών εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο. Ο Αναπτυξιακός σύλλογος Αλφειός Μαίναλο 2020 θα ήταν διατεθειμένος να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παρόλες τις  παραπάνω παρατηρήσεις και επιφυλάξεις και με γνώμονα ότι η συνέχιση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του Ταπτοκ στην Αρκαδία είναι σημαντικότερη από τυχόν επιφυλάξεις, αποφασίζουν ομόφωνα :

 1. Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020
 2. Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης στη σύσταση του Δικτύου του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «”ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 3852/2010 και 741 ΑΚ.
 3. Εγκρίνουν τη συμμετοχή του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» με το ποσό των Χιλίων Πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €), το οποίο ορίζεται στο άρθρο 7 του καταστατικού αυτής.
 4. Ορίζουν εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «”ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020–ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» τον κ. Μιχαήλ Τσουκιά και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωάννη Γκιουμέ.
 5. Εγκρίνουν κατ’ αρχήν το προτεινόμενο καταστατικό της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείαςυπό την επωνυμία “ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Τσουκιά για την υπογραφή του καταστατικού.

Θέμα 3o: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων μέχρι τις γιορτές

Μέσα από την συζήτηση διαπιστώθηκε ανάγκη μεγαλύτερης  ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με το ΤΑΠΤΟΚ και το εγχείρημα της Αρκαδίας 2020.

Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσα ενημερώσεις ιδιωτών και φορέων στην περιοχή δράσης και η προβολή του Συλλόγου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης με συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό και δελτία τύπου στις τοπικές εφημερίδες.

Την οργάνωση των συνεντεύξεων αναλαμβάνουν οι Δ. Λυκογιάννης και  Ι. Γκιουμές. Τα δελτία τύπου και τις δημοσιεύσεις στις εφημερίδες αναλαμβάνει ο Κ. Φίλανδρος.

Επίσης αποφασίστηκε μια νέα σειρά επαφών με τους Δήμαρχους Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή τους στον περαιτέρω σχεδιασμό.

Ο Ι. Λαγός ενημέρωσε για τον σχεδιασμό των μονοπατιών από το MainalonΤrail και αποφασίστηκε το Δ.Σ. να ενημερώσει σε τοπικό επίπεδο και να εντοπίσει ενδιαφέρον και εθελοντές στις τοπικές κοινότητες της περιοχής.

Τέλος αποφασίστηκε να υπάρχει η δυνατότητα των μελών του Συλλόγου να αναρτούν στην ιστοσελίδα, νέα και αναπτυξιακές ευκαιρίες που αφορούν την περιοχή.

Θέμα 4o: Πρόσληψη νομικού συμβούλου

Αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη ως νομικού συμβούλου του Συλλόγου της κα. Νατάσσας Αλεξάκη, με χρονοχρέωση, σύμφωνα με την προσφορά της στο από 05/12/2016 email της και να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Εγκρίνεται εν τω μεταξύ η αμοιβή της, ποσού 180€ σύμφωνα με το από 05/12/2016 συνημμένο στην παρούσα απόφαση χρεωστικό σημείωμα της. Η πληρωμή της δικηγόρου θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Με την συζήτηση και αυτού του θέματος η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Για το Δ.Σ.,
O πρόεδρος
Μιχάλης Τσουκιάς

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: